ജാലകം

Monday, July 18, 2011

Fire

 Fire
                                                                                             By Ashwin Sathish Nair   
Fire, fire burning bright,
To see it burn, what a sight.
It fights bravely like a knight.
Always uncertain like a kite,
It conquers anything with its might.


It never burns up to a height,
Dazzling brightly in the night.
Doesn’t look like it took a diet.
Who knows I might be right,
Who light the first light.

1 comment:

 1. കൊള്ളാമല്ലോ.......
  മലയാളത്തില്‍ പറയാം.......
  നല്ല പ്രാസമുണ്ട്, വരികള്‍ക്ക് അര്‍ത്ഥമുണ്ട്, വാക്കുകള്‍ക്കു കരുത്തുണ്ട്. ആകെ ഗംഭീര വരികള്‍........,
  ഇനിയും എഴുതൂ.....മോനെ..
  പുഞ്ചപ്പാടം

  ReplyDelete