ജാലകം

Sunday, April 24, 2011

ഞാന്‍ ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ട് ,എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയന്നെ

video
ഞാന്‍ ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ട് ,എല്ലാവരും അഭിപ്രായം  പറയന്നെ