ജാലകം

Thursday, August 11, 2011

ഈ ചിത്രം കണ്ടു എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയന്നെ (

ഈ ചിത്രം കണ്ടു എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയന്നെ 

Monday, July 18, 2011

Fire

 Fire
                                                                                             By Ashwin Sathish Nair   
Fire, fire burning bright,
To see it burn, what a sight.
It fights bravely like a knight.
Always uncertain like a kite,
It conquers anything with its might.


It never burns up to a height,
Dazzling brightly in the night.
Doesn’t look like it took a diet.
Who knows I might be right,
Who light the first light.

Sunday, April 24, 2011

ഞാന്‍ ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ട് ,എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയന്നെ

video
ഞാന്‍ ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ട് ,എല്ലാവരും അഭിപ്രായം  പറയന്നെ

Friday, March 25, 2011

Saturday, March 19, 2011

Monday, January 31, 2011

സ്കൂളിലേക്ക് വേണ്ടി വരച്ചത,Is it beautiful?

സ്കൂളിലേക്ക്   വേണ്ടി  വരച്ചത,Is it beautiful?

Saturday, January 29, 2011

ഫസ്റ്റ് സോളോ പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് ഇന്‍ DRUMS

video
ഫസ്റ്റ്  സോളോ പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ്  ഇന്‍  ദ്രുംസ്(തൃശൂര്‍  ഫ്ലവര്‍ ഷോ സ്റ്റേജ് ,തേക്കിന്‍കാട്‌ മൈതാനം )

Sunday, January 23, 2011

ഇത് ഞാന്‍ ഒരു മത്സരത്തിനു വേണ്ടി വരച്ചത ..എല്ലാരും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ..(ഈജിപ്ത്

ഇത്  ഞാന്‍  ഒരു മത്സരത്തിനു  വേണ്ടി വരച്ചത ..എല്ലാരും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം  കേട്ടോ ..(ഈജിപ്ത്

Sunday, January 16, 2011

ഇതാണ് മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവ്‌ .എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടമായോ ? അഭിപ്രായം പറയന്നെ

ഇതാണ്   മൃഗങ്ങളുടെ  രാജാവ്‌ .എല്ലാവര്ക്കും  ഇഷ്ടമായോ ? അഭിപ്രായം  പറയന്നെ

Sunday, January 2, 2011

മൂങ്ങ കൊള്ളാമോ ? ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ പറയാന്‍ വന്നതാ ..എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയന്നെ

 മൂങ്ങ  കൊള്ളാമോ ?  ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍  പറയാന്‍  വന്നതാ ..എല്ലാവരും  അഭിപ്രായം പറയന്നെ