ജാലകം

Friday, December 31, 2010

എല്ലാവരും ഇതൊന്നു കേട്ട് നോക്കു എനിട്ട്‌ അഭിപ്രായം പറയന്നെ happy new year

video
എല്ലാവരും  ഇതൊന്നു കേട്ട്  നോക്കു  എനിട്ട്‌  അഭിപ്രായം  പറയന്നെ

Friday, December 17, 2010

Thursday, December 16, 2010

കൊള്ളാമോ ഞാന്‍ വരച്ച ചിത്രം ..അഭിപ്രായം എല്ലാവരും പറയന്നെകൊള്ളാമോ   ഞാന്‍ വരച്ച  ചിത്രം ..അഭിപ്രായം  എല്ലാവരും  പറയന്നെ 

Tuesday, December 14, 2010

അതേയ് ഞാന്‍ ആദ്യമായി ഫോടോഷോപില്‍ ചെയ്തത ...ശരിക്കും അറിയില്ല എന്നാലും എല്ലാവരും പരയുംമോ അഭിപ്രായം

അതേയ് ഞാന്‍ ആദ്യമായി  ഫോടോഷോപില്‍  ചെയ്തത ...ശരിക്കും അറിയില്ല എന്നാലും  എല്ലാവരും പരയുംമോ അഭിപ്രായം