ജാലകം

Saturday, September 25, 2010

TENZING ടെന്‍സിംഗ് ആണ് ഇത് കൊള്ളാമോ ഞാന്‍ വരച്ചത്

ടെന്‍സിംഗ്  ആണ് ഇത്  കൊള്ളാമോ  ഞാന്‍ വരച്ചത്

Sunday, September 19, 2010

ഓടും കുതിര, ചാടും കുതിര ,വെള്ളം കണ്ടാല്‍ നില്‍ക്കും കുതിര ..കൊള്ളാമോ ഞാന്‍ വരച്ച ചിത്രം

ഓടും കുതിര, ചാടും  കുതിര ,വെള്ളം കണ്ടാല്‍  നില്‍ക്കും കുതിര ..കൊള്ളാമോ   ഞാന്‍ വരച്ച ചിത്രം

Saturday, September 11, 2010

Morning Glory

 

It was a great dawn
A new day was born
The sun started peeping out
Really big and stout
With out any warning
Comes out the morning
Everyone knows it's dawn
They wake up with a yawn
Someone has lied
It's cold outside
The sun gives us light
It's very very bright
The day's full of excitement
Don't make it too tight