ജാലകം

Tuesday, August 17, 2010

Parrot (poem)


There is a thing you've heard
The parrot is a talking bird.
You might have many brothers.
But the parrot has green feathers.
Your drain must have a leak
The parrot has a red beak.
Your friend's name might be Billy
The parrot likes to eat a chilli.
You like to play with a bat
The parrot always hates the cat.
I have a friend who always sings
The parrot has beautiful wings.
Your grandma might be very aged
But don't put the parrot in a cage!

Thursday, August 12, 2010

മിമിക്രി

video
മിമിക്രി  കണ്ട ശേഷം   എസ എം എസ പോലെ അഭിപ്രായം  പറയു

Tuesday, August 10, 2010

blogmeet njanpadiya pattu

video
ബ്ലോഗ്‌ മീറ്റില്‍  ഞാന്‍ പാടിയ പാട്ട്, മൈക്ക്  adjustmentprob there,thank you all uncles  for  your support.

Friday, August 6, 2010

ചോട്ടാ ഭീം ..കൂട്ടുകാരും

ചോട്ടാ ഭീം ..കൂട്ടുകാരും ,ഈ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കണ്ടിടുണ്ടോ ? എന്റെ അനിയന് ഇത് വലിയ ഇഷ്ടമ .ഞങ്ങള്‍ ഇതിന്റെ  ടൈറ്റില്‍ ഗാനം  ആലപിക്കാറുണ്ട്

Thursday, August 5, 2010

MY BROTHER

MY BROTHER


Every bird has a feather


I have a naughty brother.


I always like to go to a fair


My brother jumps here & there.


Numbers 1 2 3 4 five


My brother never knows to drive.


I have a friend who's name is Bob


Jumping is my brother's job.


In Hindi for fat we say Motti


My brother is very very naughty.


Oh! where oh! where I kept my file


My brother has a handsome smile.


I am very happy a lot


Oh! what a naughty brother I've got
MY BROTHER 

Monday, August 2, 2010