ജാലകം

Thursday, August 11, 2011

ഈ ചിത്രം കണ്ടു എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയന്നെ (

ഈ ചിത്രം കണ്ടു എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയന്നെ 

Monday, July 18, 2011

Fire

 Fire
                                                                                             By Ashwin Sathish Nair   
Fire, fire burning bright,
To see it burn, what a sight.
It fights bravely like a knight.
Always uncertain like a kite,
It conquers anything with its might.


It never burns up to a height,
Dazzling brightly in the night.
Doesn’t look like it took a diet.
Who knows I might be right,
Who light the first light.

Sunday, April 24, 2011

ഞാന്‍ ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ട് ,എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയന്നെ

video
ഞാന്‍ ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ട് ,എല്ലാവരും അഭിപ്രായം  പറയന്നെ

Friday, March 25, 2011

Saturday, March 19, 2011